logo


Кога се регистрира фирма по ДДС?


Регистрацията по ЗДДС е задължителна и по избор.
На регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на Република България и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, както и всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.Регистрацията е задължителна при достигане на облагаем оборот от над 50 000 лв. (чл. 96, ал.1 от ЗДДС). Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС.Облагаем оборот e сумата от данъчните основи на извършените от лицето:


 • 1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
 • 2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС;
 • 3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.


Към регистрацията по избор се отнасят:

 • • Регистрация по общия ред:
 • Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира доброволно (чл. 100, ал. 1 от ЗДДС).


 • • Регистрация по вътреобщностно придобиване (ВОП):
 • Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по ВОП, има право да се регистрира по ЗДДС по избор за вътреобщностно придобиване (чл. 100, ал. 2 от ЗДДС).


 • • Регистрация за дистанционни продажби:
 • Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по ЗДДС, независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата-членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната (чл. 100, ал. 3 от ЗДДС).


 • • Регистрация по инициатива на органа по приходите:
 • В случай че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.
Специфични случаи на регистрация


Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране (чл. 97 от ЗДДС).
На регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.


Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (чл. 97а от ЗДДС)
На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. За лицата възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.


Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки (чл. 98 от ЗДДС).
На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата, посочена в закона – 70 000 лева.


Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване(чл. 99 от ЗДДС).
На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева. Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата-членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.Как се регистрира фирма по ДДС?


Регистрацията се извършва като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подаде в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец.


Заявлението се подава:

 • • лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
 • • от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
 • • от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
 • • от акредитиран представител по чл. 135;
 • • от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.


Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. Към заявлението се прилага и декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство против данъчната система от лицата по чл. 176 а, ал. 1 от ЗДДС, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а и чл. 99, ал. 1 от ЗДДС.


В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.


Кога органът по приходите може да откаже регистрация по ДДС?

 • • Когато лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция;
 • • Когато лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • • Когато лицето системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС;
 • • Когато лицето има публични задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 • • Когато не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • • Когато не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.


Задължително е вписването на електронен адрес за кореспонденция.
За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.


Специфични случаи на регистрация


 • - Задължителна регистрация в резултат на преобразуване;

  Задължително се регистрира по ЗДДС, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице в резултат на:
  • • Преобразуване на търговско дружество;
  • • Прехвърляне на предприятие;
  • • Извършване на непарична вноска в търговско дружество;
  • • Преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните.

 • - Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната;

 • На регистрация по ЗДДС подлежи:
  • - Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията за задължителна регистрация или за регистрация по избор.

  • - Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията за задължителна регистрация или регистрация по избор.Какво е необходимо след регистрация на фирма?


Необходими документи след регистрация на фирма 1. 1. Актуално състояние – изкарва се от Агенция по вписванията (Търговски регистър);
 2. 2. Подаване на декларация за започване на дейност / Деларация за регистрация на самоосигуряващо се лице /;
 3. 3. Направа на печат;
 4. 4. Закриване на набирателна сметка;
 5. 5. Откриване на разплащателна сметка – не е задължително;
 6. 6. Регистрация в Комисията за защита на личните данни – ако ще се назначава персонал или ще се обработват други лични данни / клиенти, картотеки и др. /;
 7. 7. Касов апарат – ако има плащания в брой /копие от свидетелството се слага на видно място в обекта/
 8. 8. Документ за експертиза и договор със служба по трудова медицина; - ако ще се назначава персонал /декл. Чл15/;
 9. 9. Ревизионна книга – регистрация в Инспекцията по труда /само ако има назначен персонал/;
 10. 10. Купуване на книги */ регистри /: ревизионна книга, книга за начален инструктаж, книга за периодичен инструктаж, книга за похвали и оплаквания, книга за рекламациите, кочан с фактури, касова книга, кочан с касови бележки, кочан с сторнировъчни бележки, книга за санитарното състояние, дневник за температура на хладилната система, дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта, дневник за личната хигиена на персонала, Книга за годността на хранителните продукти /дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали/ – за хранителни магазини и заведения за обществено хранене, дневник за бракуване на хранителни продукти, акт за бракуване на материални запаси, дневник за проведени ДДД мероприятия, Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики, график за отпуски на персонала.
 11. 11. График за отпуските на работниците /служителите/, правилник за вътрешния трудов ред, заповеди, нареждания и правила за разпределение на работното време и организацията на работата
 12. 12.На видно място на обекта да са сложени - работно време на обекта, копие на свидетелство на касов апарат, разрешение за ползване /акт 16/, разрешение за асортиметн, категоризация /за заведения и хотели/, разрешение за удължено работно време, други скици и разрешителни.


* Настоящият списък за небходими документи след регистрация на фирма е примерен и не е изчерпателен. Закупуват се само необходимите книги в зависимост от дейността на фирмата и наличието на нает персонал. За по - подробна информация се консултирайте със нас.Публикуване на годишен финансов отчет ГФО за 2015 г. в Търговски регистър - 60 лв. - с включени такси.


Счетоводни услуги цени, ЕООД, ООД, откриване фирма СОФИЯ, счетоводство Пловдив,Счетоводна кантора Варна Счетоводни услуги софия, промяна адрес на фирма, счетоводни кантори.Регистриране оод София, създаване фирма